Bảng điện tử
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến
Xuất khẩu lao động-Du học - 02383848036 - 0915 936 776
ĐÀO TẠO NGHỀ, TIẾNG… - 02383550068
BAO HIEM THAT NGHIEP - 02383550056
TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM - 02383550050
Hôm nay: 1,161
Tất cả: 2,625,030
Like Facebook
BH THẤT NGHIỆP - THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH BHTN
 
Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2017
Tin đăng ngày: 15/1/2018 - Xem: 2000
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG  TÂM  DỊCH VỤ VIỆC LÀM                              
                                         
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2017 

 

TT Nội dung THÁNG 1 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 4 THÁNG 5 THÁNG 6 THÁNG 7 THÁNG 8 THÁNG 9 THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12 Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 487 659 1249 1,281 1,627 1,285 1,006 985 860 1,065 847 857 12208
Trong đó: Số người thất nghiệp ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN ở Nghệ An(gười) 312 417 771 770 1053 744 607 225 534 639 573 841 7486
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 2 8 5 7 16 32 6 14 9 15 10 5 129
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng  682 523 866 1,175 1542 1458 1206 1039 831 967 1,021 792 12102
Nam < = 24 tuổi 43 25 31 59 90 84 68 59 49 51 54 21 634
25 - 40 tuổi 174 120 195 255 339 276 274 282 245 218 245 168 2791
> 40 tuổi 31 36 71 51 77 68 53 52 45 51 55 52 642
Nữ < = 24 tuổi 144 104 171 280 418 392 278 201 153 232 208 156 2737
25 - 40 tuổi 274 219 356 488 553 555 497 415 305 392 425 370 4849
> 40 tuổi 16 19 42 42 65 83 36 30 34 23 34 25 449
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 11 11 10 19 38 28 25 14 15 14 14 15 214
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi  5 15 11 8 12 25 10 16 19 8 6 9 144
Chuyển đến 19 5 8 6 4 15 14 11 9 11 15 17 134
6 Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) 47 74 97 54 51 77 88 85 66 60 76 80 855
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 6 8 12 8 8 6 9 10 10 2 2 13 94
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 5 9 13 12 13 22 19 25 19 15 20 21 193
Trong đó: Hết thời gian hưởng 0 0 0 0   0       0 0 0 0
Trong đó: Có việc làm 3 5 6 7 7 16 15 16 9 11 5 5 105
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 1 4 6 2 4 5 2 9 8 2 10 5 58
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0 0   0       0 0 0 0
Khác 1 0 1 3 2 1 2   2 2 5 11 30
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 488 659 1,282 1295 1,628 1,311 1,012 1,006 890 1065 849 814 12299
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 16 54 48 45 99 97 58 46 49 41 25 24 602
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) Tổng 5 1 2 2 4 9 25 7 16 3 11 7 92
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề  5 1 2 2 4 9 25 7 16 3 11 7 92
11 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng) Tổng 5,975,116,000 5,064,280,000 9,642,460,000 11,821,730,000 14,926,810,000 14,075,769,000 12,109,885,000 10,904,490,000 9,061,352,000 10,065,903,000 11,120,099,000 8,584,028,029 123,351,922,029
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp  5,950,116,000 5,059,280,000 9,630,460,000 11809730000 14,902,810,000 14,033,769,000 12,019,885,000 10,871,490,000 8,989,352,000 10,050,903,000 11,069,099,000 8,550,028,029 122,936,922,029
03 tháng Số quyết định 470 336 480 733 1042 1006 759 623 494 602 629 475 7649
Số tiền chi TCTN 3,159,310,000 2,243,190,000 3,422,570,000 5,268,040,000 7,527,900,000 7,147,200,000 5,299,870,000 4,432,700,000 3,624,830,000 4,414,790,000 4,543,050,000 3,416,370,000 54,499,820,000
04 tháng Số quyết định 75 34 78 120 146 128 144 96 79 83 88 85 1156
Số tiền chi TCTN 670,291,000 283,510,000 857,955,000 1225070000 1,425,680,000 1,301,770,000 1,439,160,000 1,082,120,000 827,370,000 828,024,000 843,252,000 837,890,000 11,622,092,000
05 tháng Số quyết định 43 37 66 98 90 99 89 93 57 77 69 46 864
Số tiền chi TCTN 541,471,000 432,705,000 875,275,000 1,203,990,000 1,154,400,000 1,311,690,000 1,073,950,000 1,293,860,000 737,745,000 931,532,000 871,439,000 571,032,000 10,999,089,000
06 tháng Số quyết định 25 37 77 68 75 59 55 65 42 61 64 28 656
Số tiền chi TCTN 363,304,000 538,999,000 1,226,900,000 1,051,710,000 1,082,940,000 908,939,000 944,295,000 961,140,000 596,457,000 962,857,000 996,969,000 430,979,000 10,065,489,000
07 tháng Số quyết định 69 70 108 79 80 77 57 70 63 53 51 49 826
Số tiền chi TCTN 1,215,740,000 1,217,700,000 1,998,430,000 1424400000 1,382,470,000 1,452,910,000 1,095,810,000 1,231,650,000 1,186,340,000 1,002,730,000 864,879,000 848,457,029 14,921,516,029
08 tháng Số quyết định   9 57 77 109 89 102 92 96 91 120 109 951
Số tiền chi TCTN   343,176,000 1,249,330,000 1,636,520,000 2,329,420,000 1,911,260,000 2,166,800,000 1,870,020,000 2,016,610,000 1,910,970,000 2,949,510,000 2,445,300,000 20,828,916,000
Số tiền chi hỗ trợ học nghề             25,000,000        5,000,000      12,000,000      12,000,000 24,000,000 42,000,000 90,000,000 33,000,000 72,000,000 15,000,000 51,000,000 34,000,000 415,000,000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề              25,000,000        5,000,000      12,000,000 12,000,000 24,000,000 42,000,000 90,000,000 33,000,000 72,000,000 15,000,000 51,000,000 34,000,000 415,000,000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) 2,292,082 2,317,094 2,513,326 2535863 2,493,551 2,584,689 2,583,794 2,581,839 2,471,515 2,552,769 2,570,062 2,531,302 2,502,324
13 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 0 0 1 0 0 0 0 1   0 4 0 5
14 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.1 4.2 4
 

Thông tin về chính sách BHTN khác:

Tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp (23/7/2019)
Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 (9/1/2019)
Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 (15/1/2018)
Thủ tục hành chính giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp (11/5/2017)
Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 (16/1/2017)
Tổng hợp Danh sách Số lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề năm 2016 (22/12/2016)
Quy định hỗ trợ học nghề cho người lao động đang đóng Bảo hiểm thất nghiệp (22/12/2016)
Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp_09 tháng đầu năm 2016 (18/10/2016)
Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp_06 tháng đầu năm 2016 (7/7/2016)
Quy định tội gian lận trốn đóng Bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ luật hình sự (13/5/2016)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THEO LUẬT VIỆC LÀM QÚY I NĂM 2016 (15/4/2016)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THEO LUẬT VIỆC LÀM (TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2015) (19/2/2016)
Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (27/12/2015)
5 Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thực hiện việc thông báo hàng tháng về tìm kiếm việc làm (27/12/2015)
Tạm dừng hưởng, tiếp tục hưởng và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (23/12/2015)
Thành viên
Đăng ký thành viên
Tỷ giá ngoại tệ
Video
Thông báo tổ chức Hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Con Cuông (ngày 10/10/2019)
Kết quả tổ chức Ngày hội chợ việc làm - Xuất khẩu lao động huyện Quỳnh Lưu Năm 2019
Hội chợ việc làm và xuất khẩu lao động huyện Quỳnh Lưu năm 2019
Hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Quỳnh Lưu (ngày 12/04/2019)
Thông báo tổ chức hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Nghĩa Đàn (ngày 02/03/2019)
Thư mời tham gia tuyển sinh, tuyển dụng ngày Hội chợ việc làm - Xuất khẩu lao động huyện Quỳ Hợp (ngày 28/09/2018)
Giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp gắn với hỗ trợ học nghề - Tư vấn, giới thiệu việc làm và cho người lao động
Ngày 02/4/2016; Tiếp tục thi và cấp học bổng (từ 50-100%) bao gồm 33 chuyên ngành tại Đại học KyungDong (Hàn Quốc).
Giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật Việc làm
Liên kết quảng cáo
Dự báo thời tiết
Home | Giới thiệu | Tin tức | Việc tìm người | Người tìm việc | Việc làm ngoài nước | Du Học | Sàn giao dịch | BH thất nghiệp | Tư vấn
 
Sở lao động thương binh và xã hội
Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An
Địa chỉ: Số 201 Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.550 050 - Fax: 0383.833.104
Email: vieclam@vieclamnghean.vn - Website: http://www.vieclamnghean.vn