← Chi tiết ứng viên

Trần Thị TrangXin việc Tester

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 16/09/2021

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

Trần Thị Trang

Ngày sinh :

19/10/1993

Địa chỉ :

123

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp