Sàn giao dịch việc làm Nghệ An Online

Bắt đầu: 12/05/2021
Kết thúc: 22/05/2021
201 Phong Định Cảng, Trường Thi, Thành phố Vinh
 
Hotline: 0238 3550 050
 
Email: sanvieclamnghean@gmail.com
Doanh nghiệp
Việc tìm người
Người tìm việc tham gia
Thông tin kết quả