Sàn giao dịch việc làm Nghệ An 1

Bắt đầu: 01/06/2020
Kết thúc: 30/06/2020
201 Phong Định Cảng, Trường Thi, Thành phố Vinh
 
Hotline: 0238 3550 050
 
Email: sanvieclamnghean@gmail.com
Doanh nghiệp
Việc tìm người
Người tìm việc tham gia
Thông tin kết quả