Bảng điện tử
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến
Xuất khẩu lao động-Du học - 02383848036 - 0915 936 776
ĐÀO TẠO NGHỀ, TIẾNG… - 02383550068
BAO HIEM THAT NGHIEP - 02383550056
TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM - 02383550050
Hôm nay: 1,727
Tất cả: 2,636,927
Like Facebook
Văn bản pháp quy
Văn bản việc làm
Đào tạo nghề
Bảo hiểm thất nghiệp
Hợp đồng lao động
Tiền lương
Bộ luật - Luật
VĂN BẢN VĂN BẢN VIỆC LÀM (10 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu văn bản
07/2015/TT-BLÐTBXH
25/2/2015
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
03/2014/NÐ-CP
ngày 16 tháng 01 nam 2014
Quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua bo luat lao dong ve viec lam
01/2011/TT-BNV
ngày 19 tháng 01 nam 2011
Huong dan the thuc và ky thuat trinh bay van ban hanh chinh
s? 574/LÐTBXH-QLLÐNN
01/03/2010
Công van s? 574/LÐTBXH-QLLÐNN ngày 01/03/2010 c?a B? Lao d?ng - Thuong binh và Xã h?i v? vi?c t? ch?c cho ngu?i lao d?ng dang ký ki?m tra ti?ng Hàn
Sửa đổi luật lao động 2013
M?t s? di?m m?i dáng chú ý Lu?t lao d?ng 2013
Luật số: 10/2012/QH13
01/05/2013
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Công văn số 116/BHXH-CSXH
15/01/2010
Công van s? 116/BHXH-CSXH - 15/01/2010 Ð? th?ng nh?t th?c hi?n n?i dung v? chi b?o hi?m th?t nghi?p quy d?nh t?i công van s? 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 c?a T?ng Giám d?c B?o hi?m xã h?i Vi?t Nam hu?ng d?n v? th?c hi?n thu – chi b?o hi?m th?t nghi?p, B?o hi?m xã h?i Vi?t Nam s?a d?i, b? sung m?t s? di?m t?i m?c IV Ph?n II (Qu?n lý chi tr? các ch? d? b?o hi?m th?t nghi?p) công van s? 1615/BHXH-CSXH nhu sau:
34/CVL-VL&TTLÐ
04/02/2012
Về việc mời hợp Tổ biên tập nghiên cứu xây dựng Luật Việc làm
96/2006/NĐ-CP
10/10/2008
Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp
NĐ 34/2008/NĐ-CP
25/3/2008
Tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Thành viên
Đăng ký thành viên
Tỷ giá ngoại tệ
Video
Thông báo tổ chức Hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Con Cuông (ngày 10/10/2019)
Kết quả tổ chức Ngày hội chợ việc làm - Xuất khẩu lao động huyện Quỳnh Lưu Năm 2019
Hội chợ việc làm và xuất khẩu lao động huyện Quỳnh Lưu năm 2019
Hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Quỳnh Lưu (ngày 12/04/2019)
Thông báo tổ chức hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Nghĩa Đàn (ngày 02/03/2019)
Thư mời tham gia tuyển sinh, tuyển dụng ngày Hội chợ việc làm - Xuất khẩu lao động huyện Quỳ Hợp (ngày 28/09/2018)
Giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp gắn với hỗ trợ học nghề - Tư vấn, giới thiệu việc làm và cho người lao động
Ngày 02/4/2016; Tiếp tục thi và cấp học bổng (từ 50-100%) bao gồm 33 chuyên ngành tại Đại học KyungDong (Hàn Quốc).
Giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật Việc làm
Liên kết quảng cáo
Dự báo thời tiết
Home | Giới thiệu | Tin tức | Việc tìm người | Người tìm việc | Việc làm ngoài nước | Du Học | Sàn giao dịch | BH thất nghiệp | Tư vấn
 
Sở lao động thương binh và xã hội
Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An
Địa chỉ: Số 201 Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.550 050 - Fax: 0383.833.104
Email: vieclam@vieclamnghean.vn - Website: http://www.vieclamnghean.vn