Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Đỗ Nguyên

Địa chỉ:

Website:

Hotline:

0833621185


+) Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Chi tiết: Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin;

+) Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu;


Alternate Text